Kilingi-Nõmme ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine.
Projekteerimis-ehitustööd.

Projekti eesmärk

Kilingi-Nõmme linnas luuakse projekti tulemusena 2016. aastaks liitumisvõimalus ühisveevärgiga kuni 337 elanikule ja kanalisatsiooniga kuni 331 elanikule. Projekti tulemusena eeldatakse liitunud elanikkonna arvestuslikku tõusu tasemele 73% reoveekogumisala kõigist elanikest ning ühiskanalisatsiooni osas tasemele 74% reoveekogumisala kõigist elanikest. Seega aitab antud projekt kaasa rakenduskava eesmärkide saavutamisele ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni kasutajate osakaalu kasvu kaudu. Lisaks viiakse ellu torustike rekonstrueerimistööd, mille kaudu vähenevad veekadude määr (hinnanguliselt 1%) ning infiltratsioonitase (hinnanguliselt 3%), samuti suureneb ühiskanalisatsiooni kaudu kokku kogutava reostuskoormuse osakaal kogu reostuskoormusest hinnanguliselt 13% võrra, tasemele 79%.

Projektiga hõlmatud ala asendiplaan

Projekti toetavad:

Saarde vapp

Saarde vald


Kilingi-Nõmme sadeveesüsteemi rekonstrueerimine ja laiendamine

Projekti eesmärgiks oli Kilingi-Nõmme sadeveesüsteemi väljaarendamine asula keskosas, eesmärgiga vähendada asula reoveepuhasti ülekoormust. Projekti lisaeesmärkideks oli Kilingi-Nõmme elukeskkonna parandamine ning liigsest sadeveest tingitud probleemide lahendamine reoveepuhasti opereerimisel.

Projekti tulemusena rajati Kilingi-Nõmme linna ligikaudu 1 600 jm sadeveetorustiku. Lisaks sadeveetorustikele paigaldati ka vastavad sadevee- ja restkaevud ning õlipüüdurid.

Projekti kogumaksumus kujunes 262 083,10, millest 121 873,02 toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

KIK