OÜ Saarde Kommunaal pakub veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenust ühisvee ja -kanalisatsiooni määratud aladel Saarde vallas.

Alates 01. 08. 2023 kehtivad vastavalt ÜVVKS § 141 lg 1 ja Konkurentsiameti 08.06.2023 otsusele nr 9-3/2023 – 023 „ OÜ Saarde Kommunaali veeteenuse hinna kooskõlastamine“, järgmised hinnad:

– tasu võetud vee eest 1,92 €/m3 (sisaldab käibemaksu)
– tasu ärajuhtimise ja puhastamise eest 2,60 €/m3 (sisaldab käibemaksu)

 

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest kehtib Saarde Kommunaal OÜ klientidele, kelle poolt ühiskanalisatsiooni juhitava reovee kontsentratsioon ei ületa vee-ettevõtja ja kliendi vahel
sõlmitud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise lepinguga kehtestatud maksimaalset reoainete sisaldust või ÜVVKS § 10 lõike 2 alusel kehtestatud ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete maksimaalseid piirväärtusi.

Põhiteenustega seotud teenuste hinnakiri:
– tehniliste tingimuste väljastamine 14,50 tükk;
– veekraanide sulgemine või avamine 8,83 kord;
– projektide ja tööde kooskõlastamine 15,42 tükk;
– veearvesti näitude lugemine vee-ettevõtte poolt, kui näidud on jäetud esitamata 7,84 tükk.

Juhised vee – ja kanalisatsiooniteenusega liitujatele

 1. Kinnistu piiril peab olema väljaehitatud kinnistu liitumispunkt vee- ja/või kanalisatsioonitrassiga liitumiseks.
 2. Kinnistu omanik või omaniku volitatud esindaja avaldab soovi liituda vee-ja või kanalisatsiooniga. Nõuetekohase avalduse blanketi leiate meie kodulehelt või kontorist.
 3. Avaldusele lisatakse kinnistu omaniku omandiõigust tõendav dokument.
 4. Saarde Kommunaal OÜ väljastab tehnilised tingimused vee – ja/või kanalisatsioonitrasside rajamiseks.
 5. Kinnistu omanik või volitatud esindaja koostab kinnistu plaanile eskiisjoonise/projekti, mis esitatakse vastavalt ehitusseadustikule kohalikule omavalitsusele ehitusteatisena. Seejärel edastab kohalik omavalitsus koopia Saarde Kommunal OÜ-le.
 6. Kaevetööde alustamiseks taotleb liituja Saarde vallavalitsuse keskkonnaspetsialistilt
 7. Kui omanik või ehitaja on rajanud kinnistusisesed torustikud, siis enne kaevise sulgemist ( tagasitäidet ) kontrollib Saarde Kommunal OÜ esindaja rajatised üle. Selleks tuleb helistada meie töötajale telefonile 5649 9068.
 8. Saarde Kommunaal OÜ või tema poolt volitatud esindaja paigaldab veelugeja ning plommib veemõõdusõlme.
 9. Järgmiseks tuleb Saarde Kommunal OÜ-le esitada teostusjoonis.
 10. Peale seda tuleb kohalikule omavalitsusele esitada (vastavalt ehitusseadustikule) kasutusteatis.
 11. Liituja ja Saarde Kommunaal OÜ sõlmivad vee- ja/või kanalisatsiooniteenuse osutamise lepingu.