Postitused

Veeteenuste hinnatõus

Konkurentsiamet tegi 12.02.2016 otsuse OÜ Saarde Kommunaal esitatud hinnataotluse kohta ning tulenevalt sellest tõusevad alates 01.aprillist 2016 veeteenuse hinnad.
Kehtivate kliendilepingute järgi tuleb hinnatõusust ette teavitada vähemalt kolm kuud. Tulenevalt Konkurentsiameti otsusest ei ole võimalik rakendada kolmekuulist etteteatamise aega. Otsuse järgi tuleb uus hind jõustada hiljemalt kahe kuu jooksul. Võttes arvesse soovi hoida hinnatõusust tulenevad muudatused läbipaistvad, soovime jätkata kuupõhise arvestusega ja seetõttu kehtestatakse uus hind 01.04.2016. Konkurentsiameti otsus omab suuremat juriidilist jõudu kui kliendileping ja seega kuulub täitmisele.

Veeteenuste hinnad on muutumatuna olnud alates 2008 aastast. Toon siinkohal välja mõned põhjused, miks veeteenuste hinnatõus on hädavajalik: 2013 hakkasid kehtima uued heitvee puhastusnormid ja seetõttu kasvasid kulutused reovee puhastamisele. Samuti on tõusnud erinevad keskkonna-ja saastetasud. Saarde vallas asuvad vee- ja kanalisatsioonitrassid, pumplad, puhastid, va Kilingi – Nõmme linnas, on tugevalt amortiseerunud ja vajad hädasti investeeringuid. Hinnatõus ei kata ära loomulikult investeeringute koguvajadust, kuid annab  võimaluse taotleda erinevatelt Euroopa Liidu toetusmeetmetest toetusraha. Toetusraha taotlemisel tuleb tasuda omaosalus . Tänaseni ei ole seda OÜ Saarde Kommunaal suutnud ise teha vaid õla on alla pannud Saarde vald. Ootus on, et vee-ettevõte ka ise investeeringutes kaasa lööks. Kõik eelnev kinnitab, et veeteenuste hinnatõus on vajalik.

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse (edaspidi ÜVVKS) § 142 lg 1 kohaselt, kui vee-ettevõtja tegevuspiirkond asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on 2000 inimekvivalenti (edaspidi ie-d) või enam, koostab ta hinnataotluse ning esitab selle enne veeteenuse hinna kehtestamist koos põhiteenustega seotud teenuste hinnakirja ja muu hinnataotluse aluseks oleva dokumentatsiooniga kooskõlastamiseks Konkurentsiametile.

ÜVVKS § 14 lg 2 kohaselt kujundatakse veeteenuse hind selliselt, et vee-ettevõtjal oleks tagatud:

  • põhjendatud tegevuskulude katmine;
  • investeeringud olemasolevate ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks;
  • keskkonnanõuete täitmine;
  • kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine;
  • põhjendatud tulukus vee-ettevõtja poolt investeeritud kapitalilt;
  • ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni, sealhulgas sademeveekanalisatsiooni arendamine ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava alusel konkreetses arenduspiirkonnas, kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi.

Konkurentsiameti poolt on heaks kiidetud uued veeteenuste hinnad.
01. aprillist 2016 kaob seni kehtinud abonenttasu. Tarbijad, kes kasutavad vett vähem kui 3m3 kuus toob muudatus kaasa hoopiski teenuse odavnemise. Selliseid tarbijad on täna ca 23%.

Uued veeteenuste hinnad on alljärgnevad:

Veeteenuse hind Ühik Tasu võetud vee eest ilma käibemaksuta Tasu võetud vee eest koos käibemaksuga Tasu heitvee ärajuhtimise eest ilma käibemaksuta Tasu heitvee ärajuhtimise eest koos käibemaksuga
EUR/m3 0.96 1.15 1.28 1.54