Alanud on Saarde küla veemajandusprojekti projekteerimis-ehitustööd

Saarde Kommunaal OÜ on sõlminud Saarde küla veemajandusprojekti projekteerimis-ehitustööde teostamiseks lepingu AS-ga TREV-2 Grupp, mille tulemusena peavad vee- ja kanalisatsioonitorustikud olema rekonstrueeritud 2018.a septembri lõpuks. Lepingu kogumaksumuseks on 499 434,60 eurot ning seda kaasrahastatakse KIK-i keskkonnaprogrammist.
Projekti tulemusena saavad Saarde küla elanikud endale tulevikus puhta joogivee Kilingi-Nõmme veetöötlusjaamast ning lisaks suunatakse Kilingi-Nõmme reoveepuhastisse ka Saarde küla reoveed. Projektiga suletakse kaks amortiseerunud reoveeseptikut (Järve ja Saarde), mille kaasabil toimus senini reoveekäitlus Saarde külas. Lisaks ringistatakse Saarde küla veevarustus Kilingi-Nõmme linna ühisveevärgiga, mis tagab kõigile elanikele oluliselt parema varustuskindluse puhta joogiveega.