Algab Kilingi – Nõmme reoveepuhasti ehitus

OÜ Saarde Kommunaal viis 2017. a. märtsis-aprillis läbi projekteerimise-ehituse töövõtu hanke Kilingi-Nõmme linna reoveepuhasti rekonstrueerimiseks. Edukaks pakkujaks tunnistati Schöttli Keskkonnatehnika AS, kellega sõlmiti projekteerimis-ehitustööde teostamiseks leping 27. aprillil k.a. Lepingu kogumaksumuseks on 859 950 eurot käibemaksuta.
Reoveepuhasti ehitustööd peavad olema teostatud hiljemalt 2018. a. septembri lõpuks.
Reoveepuhasti rekonstrueeritakse Ühtekuuluvusfondi meetmest „Veemajandustaristu arendamine” rahastatava projekti „Kilingi-Nõmme reoveekogumisala veemajandusprojekti II etapp“ raames. Projekti abikõlblike kulude maksumus kokku on 3 305 905 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetussumma moodustab kuni 2 810 019 eurot.
Projekti ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni torustike hange on kavas välja kuulutada 2017.a. suvel. Projektiga ehitatakse välja suur osa Kilingi-Nõmme reoveekogumisalast: lisaks reoveepuhasti rekonstrueerimisele on plaanitud rajada ca 5,46 km ning rekonstrueerida ca 2,61 km veetorustikke, rajada 4,55 km ning rekonstrueerida 2,60 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku, rajada 0,85 km survekanalisatsioonitorustikku ja 5 reoveepumplat. Torustike ehitustööd on kavas teostada hiljemalt 2018.a. lõpuks.
Kilingi-Nõmme reoveekogumisala veemajandusprojekti II etapi tulemusena tagatakse Kilingi-Nõmme linna elanikele kvaliteedinõuetele vastav joogivesi ning toimub reovee nõuetekohane kokku kogumine ja puhastamine. Arvestuslikult 246 Kilingi-Nõmme elanikule avaneb võimalus liituda ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga.
OÜ Saarde Kommunaal on 100 % Saarde vallale kuuluv vee-ettevõte, mis on Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) liige aastast 2016. Kilingi-Nõmme reoveekogumisala veemajandusprojekti II etapi projekti rahastustaotluse koostas Europolis OÜ.