Warning: Trying to access array offset on false in /data03/virt10322/domeenid/www.saarde.ee/kommunaal/wp-content/themes/teema/framework/php/function-set-avia-frontend.php on line 574

Saarde vallas on algamas suuremahulised vee- ja kanalisatsiooniprojektid

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) otsustas enne jaanipäeva rahuldada OÜ Saarde Kommunaal poolt esitatud Tali küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise rahastamistaotluse ja Veelikse küla veemajandusprojekti rahastamistaotluse.
Tali küla elanikud endale tulevikus puhta joogivee ning peatselt saab optimaalselt ja keskkonnasõbralikult lahendatud ka Tali küla reovee puhastamine.
Tali puurkaev-pumpla puhul rekonstrueeritakse veetöötlus ning paigaldatakse uued paarisrauafiltrid koos sagedusmuunduritega. Samuti rekonstrueeritakse puurkaev-pumpla hoone. Olemasolev hoone lammutatakse ning rajatakse uus, väiksem hoone mõõtudega 3*4 meetrit. Hoone soojustatakse ning hoonesse paigutatakse kaasaegne elektri-automaatika, mis võimaldab kaugjuhtimisrežiimis reguleerida sagedusmuundurite tööd ning lülitada võrgupumpasid sisse ja välja. Samuti paigaldatakse puurkaev-pumplasse pumpadega seotud häiresüsteem, mis on seotud läbi automaatteavituste SCADA kaudu operaatorite mobiiltelefonidega. Olemasoleva Tali reoveepuhasti asemele ehitatakse uus puhasti, kus kõik mahutid tehakse monoliitsest raudbetoonist ning need moodustavad ühtse ploki. Mahutite peale ehitatakse uus tehnohoone. Reoveepuhasti teenindamiseks rajatakse juurdepääsutee ja teenindusplats. Reoveepuhasti ümber rajatakse võrkaed ning biotiik ümbritsetakse traataiaga. Kõik olemasolevad ja kasutusest välja jäävad reoveepuhasti rajatised likvideeritakse. Lisaks sellele rekonstrueeritakse valdav osa olemasolevatest Tali küla vee- ja kanalisatsioonitorustikest.
KIK-i poolt projektile eraldatud toetus on 412 988 eurot ning projekt viiakse ellu 2022.a alguseks.
Veelikse küla veemajandusprojektiga on plaanis rekonstrueerida suurem osa küla vee- ja kanalisatsioonitorustikest. Rekonstrueeritakse 865 meetrit veetorustikku ning 290 meetrit isevoolset kanalisatsioonitorustikku. Projektiga tamponeeritakse kasutusest välja jäänud söökla puurkaev (katastri nr 7659).
KIK-i poolt projektile eraldatud toetus on 51 635 eurot ning projekt on plaanis ellu viia 2021.a lõpuks.
„Mõlemad projektid on kriitilise tähtsusega Saarde valla veemajanduse edasisel arendamisel. Tali küla vee- ja kanalisatsioonitorustike kehv olukord ning korduvad avariid on põhjustanud pidevalt peavalu meie kollektiivile ning lõpuks on saadud ka KIK-ilt toetus probleemide lahendamiseks. Oleme väga tänulikud ka Saarde vallavalitsusele ja Vallavolikogule, et nende projektide elluviimiseks ollakse valmis panustama täiendavaid rahalisi vahendeid sissemaksena OÜ Saarde Kommunaal omakapitali. Pärast projektide teostamist saab pidada Saarde valla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitaristu olukorda tervikuna rahuldavaks, mis võimaldab keskenduda teenusekvaliteedi edasisele parandamisele“.
OÜ Saarde Kommunaal on 100 % Saarde vallale kuuluv vee-ettevõte, mis on Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) liige aastast 2016. Rahastamistaotlused ja tehnoloogilised projektid koostas Europolis OÜ.