Warning: Trying to access array offset on false in /data03/virt10322/domeenid/www.saarde.ee/kommunaal/wp-content/themes/teema/framework/php/function-set-avia-frontend.php on line 574

Veehinna tõusust Saarde vallas

Saarde vallas veeteenust osutav vee-ettevõtja OÜ Saarde Kommunaal annab teada, et vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 141 lõikele 1 on Saarde vallas kehtestatud uued veeteenuse hinnad alates 1. juunist 2020 alljärgnevalt:

– tasu võetud vee eest 1,40 €/m3
– tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,72 €/m3

Hinnad ei sisalda käibemaksu ja on kehtestatud vastavalt Konkurentsiameti otsusele 31.03.2020 nr 9 3/2020 – 002.
Veeteenuse hinna kasvu on kaasa toonud mitmed asjaolud:
1) Viimastel aastatel on Saarde Kommunaal OÜ investeerinud Saarde valla rahalisel toel suuri summasid vee- ja kanalisatsioonitaristu kaasajastamisse ning uute vee- ja kanalisatsiooniühenduste loomisse valla elanikele. Need investeeringud on paratamatult kasvatanud opereerimiskulud, seda eeskätt reoveepuhastite tänapäevasel haldamisel. Kõikide seadusandlusest tulenevate keskkonnanõuete täitmisele suunatud reoveekäitlus on energiamahukas ning on kaasa toonud eeskätt elektrikulude tõusu. Samuti on reoveepuhastite haldamisel oluliseks muutunud elektri-automaatika laitmatu toimimine, mis eeldab seetõttu suuremat panustamist kaugjärelevalve ja –juhtimissüsteemidesse.
2) Vajadus aidata järele töötajate palku Eesti tööjõuturul kujunenud olukorrale. Saarde Kommunaal OÜ oli eelmisel aastal tõsistes raskustes uue töötaja leidmisel ning seisis silmitsi mitmete võtmetöötajate lahkumisega, sest endiselt jääb ettevõtte poolt makstav töötasu alla Eesti keskmisele. Võimetus maksta turunõudlusele vastavat töötasu on põhjustamas ettevõttele tõsiseid raskusi toimepidavuse tagamisel. Tegemist on elutähtsa teenusega, mis peab olema inimese tervisele ohutu, keskkonnasäästlik ja igapäevaselt kättesaadav.
3) Tulenevalt suurtest investeeringutest tuleb tagada ka uuenenud vee- ja kanalisatsioonitaristu amortisatsioonikulude katmine, eeskätt panustatud omakapitali osas. Seetõttu peab veehind olema kujundatud selliselt, et vee-ettevõtjal oleks tagatud lisaks põhjendatud tegevuskulude katmisele ka vajalikud investeeringud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni säilitamisse ning põhjendatud tulukus panustatud omakapitalilt.
Kokkuvõtvalt on vee-ettevõtte majandamise alustalaks kvaliteetse teenuse tagamine ja tekkida võivate probleemide ja kahjude ennetamine. Saarde Kommunaal OÜ on kavandamas täiendavalt uusi investeeringuid valla väiksemate asulate (Tali, Tõlla, Veelikse) ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustike täielikku rekonstrueerimisse.
Veeteenuse hinna kooskõlastamine kuulub nende vee-ettevõtete puhul, kes opereerivad üle 2000 ie reoveekogumisaladel Konkurentsiameti pädevusse. Seetõttu on OÜ Saarde Kommunaal kui veeteenuse osutamiseks ainuõigust omava ettevõtja hinnakujundus Konkurentsiameti valvsa kontrolli all. Uue veehinna kooskõlastusmenetlusega alustati vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele novembris 2019 ning see jõudis lõpule 30. märtsil 2020.a Konkurentsiameti poolt veeteenuse hindade kinnitamisega.
Arvestades kõiki ülaltoodud asjaolusid on hädavajalik tõsta teenuse hinda vastavalt Konkurentsiameti otsusele.
Teades, et iga hinnatõus põhjustab rahakotist senisest suuremat väljaminekut, palume mõista, et see on hädavajalik hoidmaks veevärgi teenust toimimas ja säästmaks elukeskkonda.

Morten Aasaroht
Juhatuse liige